கனடாவின் முதன் முறையாக கஞ்சா பற்றிய பட்ட மேட்படிப்பு டிப்ளோமா பாடநெறி அமுலாக்கம்.


Rathi Param
NACPT Pharma College
416-857-7603

www.nacptpharmacollege.com